Authors Opublikowane przezKrzysztof Jędrasik

Krzysztof Jędrasik

21 PUBLIKACJE 0 COMMENTS

napisane przez -
800

24 maja 2015 (niedziela)

II tura wyborów na

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

====================================

Wybory do władz politycznych danego kraju są świętem demokracji w społeczeństwie. Obywatele wybierają swojego przedstawiciela na najwyższy urząd w państwie – Prezydenta Państwa.

Urząd Prezydenta uosabia w sobie wolę, roztropność i siłę społeczeństwa oraz narodu, którego jest on reprezentantem. Skupia on w sobie wszystkie najważniejsze dla władzy prerogatywy w postaci koordynatora i rozjemcy pomiędzy władzą prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie.

Naród otrzymuje swojego przywódcę reprezentującego go na arenie międzynarodowej, który strzeże jego interesów, dba o jego dobre imię i zabiega o ułożenie dobrych relacji ze wszystkimi innymi narodami.

Obywatele powinni dokonać wyboru takiego człowieka na urząd Prezydenta, który potrafi wznieść się ponad podziałami, łagodzić wszelkie napięcia i konflikty oraz umiejętnie wspomagać procesy przyczyniające się do pomyślnego rozwoju społeczeństwa i narodu.

Polityka, to według określenia św. Jana Pawła II, to „roztropna troska o dobro wspólne”. Roztropność wymaga rozważnego podejmowania decyzji. Troska wymaga spojrzenia i wzięcia pod uwagę wszystkich, a szczególnie tych najsłabszych w społeczeństwie. Dobro wspólne wymaga rezygnacji z partykularnych interesów dla dobra całości.

JAKIEGO DOKONASZ WYBORU NA URZĄD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, TAKI BĘDZIE ROZWÓJ NARODU I SPOŁECZEŃSTWA CZYLI DOBRO KAŻDEGO Z NAS.

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

napisane przez -
773

PRAWO I OBOWIĄZEKORAZODPOWIEDZIALNOŚĆZA UCZESTNICTWO W WYBORACH

Prawo Obywatela daje możliwość udziału w życiu publicznym, przedstawiania swoich opinii, ocen oraz dokonywania wyborów najlepszych rozwiązań. Demokracja przedstawicielska (pośrednia) polega na wyborze do każdego szczebla władzy publicznej reprezentantów społeczeństwa. Wybrani przedstawiciele podejmują w naszym imieniu decyzje służące naszemu indywidualnemu dobru oraz wspólnemu dobru wszystkich. Obywatel ma prawo wyboru do władzy społecznej osoby kompetentnej oraz kierującej się w swym działaniu moralnymi zasadami.

Obowiązek Obywatela idzie równolegle z jego prawem. Prawa i obowiązki stanowią nieodłączną parę w sferze życia człowieka i społeczeństwa. Obywatel ma obowiązek zadania sobie trudu poznania programów osób ubiegających się o zaszczytne reprezentowanie go we władzy. Następnie ma bowiązek poznania sylwetki kandydatów aspirujących do udziału we władzy społecznej. W końcu obowiązany jest dokonać wyboru osoby zgodnie z posiadaną wiedzą i sumieniem.

Odpowiedzialność Obywatela jest wynikiem rozumności i wolnej woli człowieka, z których to cech natury powinien roztropnie korzystać w dokonywaniu swoich wyborów. Człowiek zaciąga odpowiedzialność przed własnym sumieniem oraz przed innymi członkami danej społeczności. Władza społeczna posiada prawa polityczne, które decydują o przyszłości wszystkich członków danej społeczności. Za tą przyszłość, jej kształt, rozwój i perspektywy każdy z nas ponosi odpowiedzialność przed sobą, rodziną, własną społecznością, narodem, państwem i w końcu przed społecznością ogólnoludzką.

Obok praw i obowiązków oraz odpowiedzialności cywilnej człowieka istnieją także prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność polityczna człowieka, od której zależy przyszłość jego i przyszłość całego społeczeństwa. Polityka stanowi bowiem roztropną troską o dobro wspólne!

napisane przez -
2307

Konstytucja 3-go Maja z 1791 roku stanowi chlubną kartę w dziejach polskiego narodu. Będąc ustawą zasadniczą (ustawą ustaw) uchwalona została, jako pierwsza w Europie i druga na świecie (po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej /1776/).

Zapisana w historii Jako „Konstytucja 3-go Maja” była przejawem wysokiego poziomu intelektualnego polskich elit politycznych próbujących ratować Rzeczypospolitą Polską przed ostatecznym rozpadem i rozbiorem państwa w końcu XVIII wieku. Konstytucja ta regulowała w nowoczesny sposób wszystkie płaszczyzny życia narodu i państwa: społeczną, gospodarczą, polityczną i kulturalną. Rzeczpospolita obojga narodów weszła wtedy na tor rozwoju i postępu, który przerwał III rozbiór Polski w 1794 roku.

3maja_1Matka Boża Królowa Korony Polskiej, to tytuł nadany przez króla Polski Jana Kazimierza dnia 1 kwietnia 1656 roku w katedrze we Lwowie. Kiedy Rzeczypospolitą zalał szwedzki „potop” jedynym i ostatecznym ratunkiem dla Polski stała się bohaterska obrona Jasnej Góry w Częstochowie, gdzie swoje sanktuarium od XIV wieku ma Matka Boża czczona w łaskami słynącym obrazie.

Obrona sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze przed Szwedami stała się punktem zwrotnym w wojnie szwedzko-polskiej, która zakończyła się totalną klęską dla protestanckiej Szwecji. Wiara katolicka dała siłę polskiemu narodowi do odepchnięcia i pokonania agresora na polskiej ziemi. Matka Boża poraz kolejny potwierdziła swoją opiekę wlewając siłę i nadzieję na pomyślny rozwój polskiego narodu.

3 Maja jest więc podwójną rocznicą dla Polskiego Narodu poprzez:

 • Ukazanie mądrości polskich elit politycznych.

 • Przypomnienie opieki Bożej nad Polskim Narodem w osobie Maryi – Bożej Matki.

napisane przez -
988

Praca stanowi nieodłączny atrybut życia człowieka. Dzięki niej doskonalone jest otoczenie i wnętrze człowieka. Pracy towarzyszy wysiłek i trud tworzenia oraz radość i satysfakcja z ralizacji podjętych zadań. Każda praca, czy to fizyczna czy też umysłowa, posiada wartość sama w sobie, ponieważ czyni ją człowiek obdażony wolną wolą, rozumem i godnością. Stąd wypływa godność pracy i podmiotowość pracy ludzkiej.

Ludzie pracy, to wszyscy zaangażowani w proces pomnażania pomyślności społeczeństwa i narodu. Ludzie z ich pracą stanowią zasadnicze źródło dobrobytu państwa w wymiarze społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Nie tyle „kapitał”, co „praca” stanowi o przedsiębiorczości, innowacyjności i skuteczności działań gospodarczych. Kapitał, jako czynnik przedmiotowy procesów ekonomicznych zawsze wspomaga pracę – stąd pochodzi m.in. zasada pracy przed kapitałem (osoby przed rzeczą).

W pocie czoła swojego zdobywać będziesz chleb powszedni – to prawda ukazująca trud i wartość pracy dla zaspokojenia ludzkich potrzeb. Dostęp do pracy, wolność pracy, uczestnictwo w procesie pracy i zaangażowanie w procesie pracy – to zasadnicze cechy określonej kultury i stylu pracy.

Świętem ludzi pracy jest posiadanie pracy i możliwość realizacji siebie (własnych potrzeb i aspiracji) oraz wniesienie czynnego wkładu w dobro wspólne swego narodu.

Dlatego należy doceniać i szanować wartość pracy dla człowieka i społeczeństwa. Jej wyrazem jest uczczenie godności pracy wynikającej z godności człowieka pracy.

napisane przez -
1236
WIELKANOC

słowo to w zasadzie nic nie mówi. Oklepane, powtarzane bezrefleksyjnie, nie posiada w sobie ładunku treści, którą powinno wyrażać. Kojarzone jest ono przeważnie z jajkiem, pisklęciem czy króliczkiem. Słowo to bardziej kieruje nas ku materialnej stronie przeżywanego Święta.

JEZUS

jest Osobą, Bogiem – Człowiekiem, zasadniczym punktem odniesienia dla chrześcijańskiej wiary.

JEZUS CHRYSTUS

Namaszczony, Posłany przez Boga, aby nas odkupić z mocy grzechu zaciągniętego przed Bogiem oraz aby odkupić z władzy szatana, który nas kusi do grzechu.

Ten Jezus odkupił nas swoją krzyżową ofiarą.

Jesteśmy na co dzień epatowani różnymi scenami ludzkich ofiar. Ale Ofiara Jezusa Chrystusa jest Ofiarą wyjątkową – Ofiarą Zbawczą dla całego ludzkiego rodu. Nie byłoby zbawienia, gdyby nie moc Boga, moc przekraczająca granice śmierci. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY daje nam nadzieję, że i my zmartwychwstaniemy po śmierci do życia wiecznego.

 • CZY WIERZYSZ W ŻYCIE WIECZNE ?
 • CZY WIERZYSZ W ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA, BOGA – CZŁOWIEKA ?
 • CZY WIERZYSZ W ZMARTWYCHWSTANIE MOCĄ JEZUSA CHRYSTUSA – KU ŻYCIU WIECZNEMU ?

napisane przez -
602

Często słyszymy w mediach pojęcia ekonomiczne o których wydaje nam się, że je znamy i dlatego nie wnikamy w ich głębszy sens znaczeniowy. Spróbujmy jeszcze raz zastanowić się, jakie pojęcia stanowią fundament nauki ekonomii – należącej do dziedziny nauk społecznych.

 • potrzeby człowieka – pierwotne i wtórne
 • dobra i usługi
 • produkcja dóbr i świadczenie usług
 • PKB (produkt krajowy brutto)

 • budżet państwa
 • oszczędności i inwestycje
 • rozwój
 • dobrobyt

Potrzeby człowieka – zespół dóbr materialnych i duchowych potrzebnych człowiekowi do jego przeżycia i rozwoju. Wyróżnić należy potrzeby:

 1. pierwotne – umożliwiające człowiekowi jego przeżycie na ziemi. Obejmują one trzy podstawowe potrzeby: wyżywienia, ubrania i dachu nad głową.
 2. wtórne – są to potrzeby wyższego rzędu umożliwiające rozwój cielesny i duchowy człowieka (np. potrzeby uznania, samorealizacji, społeczne, kulturowe i in.)

Dobra i usługi – wytwory materialne i niematerialne człowieka służące do zaspokojenia jego potrzeb pierwotnych i wtórnych.

Produkcja dóbr i świadczenie usług – działalność wytwórcza człowieka w zakresie dóbr materialnych i niematerialnych w celu zaspokojenia jego pierwotnych i wtórnych potrzeb.

PKB – wielkość wytworzonych w danym roku dóbr i usług w gospodarce krajowej.

Budżet państwa – zestawienie planowanych wpływów i wydatków w państwie dla zabezpieczenia istnienia i rozwoju społeczeństwa.

Oszczędności i inwestycje – część PKB, która nie jest przeznaczona na bieżącą konsumpcję lecz na zaspokojenie przyszłych potrzeb (oszczędności) oraz na zabezpieczenie utrzymania i wzrostu poziomu życia społeczeństwa (inwestycje).

Rozwój – proces wzrostu ilości i jakości wytworzonych dóbr oraz świadczonych usług, a tym samym wzrost poziomu zaspokojenia cielesno-duchowych potrzeb człowieka.

Dobrobyt – określony poziom rozwoju cywilizacyjnego człowieka i społeczeństwa zapewniający godziwe warunki życia i rozwoju człowieka i społeczeństwa.

napisane przez -
1801

Z czym kojarzy się nam dzisiaj słowo „niepodległość”?

Niepodległość oznacza wolność od zależności zewnętrznej, niezależność w działaniu, swobodę w wyborze własnej drogi.

W wymiarze narodowym oznacza wolność w krzewieniu własnej kultury i związanej z nią tradycji, języka, obyczajów, a także pielęgnowanie własnych dziejów z przeszłości.

W wymiarze gospodarczym oznacza swobodę wyboru kierunku rozwoju ekonomicznego właściwego dla mentalności danego narodu, jego uwarunkowań geograficznych i poziomu rozwoju cywilizacyjnego.

W wymiarze społecznym oznacza możliwość kształtowania własnego porządku w ramach relacji między ludźmi i między organizacjami społecznymi w oparciu o określony system wartości i zasad życia społecznego.

W wymiarze politycznym oznacza wybór własnej drogi rozwoju i sposobu zarządzania społeczeństwem oraz brak zależności od sąsiednich ludów i narodów.

11 listopada 1918 roku

naród Polski odzyskał możliwość własnego kształtowania

życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Czym dzisiaj dla Ciebie jest „niepodległość Polski”?

napisane przez -
1769

Dług (deficyt) publiczny – jest to zadłużenie długookresowe przedstawiające finansowe zobowiązanie władz publicznych (państwowych i samorządowych), na które składają się:

 • Zaciągnięte bezpośrednio kredyty i pożyczki.
 • Wyemitowane papiery wartościowe.
 • Nieregulowane zobowiązania jednostek sektora publicznego.

Dług (deficyt) budżetowy – jest to zadłużenie krótkookresowe występujące, gdy wydatki w budżecie danej instytucji (np. państwa) są wyższe niż jej dochody. W państwie deficyt budżetowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami państwa a jego dochodami netto w ciągu roku budżetowego.

13

Zadłużenie Skarbu Państwa według kryterium miejsca emisji (mld zł)

Według oficjalnych danych dług publiczny w Polsce wynosi obecnie 57% PKB (produktu krajowego brutto), to jest około 900 mld zł. Według nieoficjalnych danych (Fundacji Obywatelskiego Rozwoju) dług publiczny w naszym kraju wynosi ok. 3000 mld zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje ok. 80 tyś. zł.

Planowany deficyt (dług) budżetu państwa na 2013 rok miał wynieść ok. 36 mld zł. Na koniec maja 2013 roku rzeczywisty deficyt budżetu państwa wyniósł 30 mld 943 mln zł, czyli 87% deficytu zaplanowanego na cały 2013 rok (dane resortu finansów).

napisane przez -
494

12

Często umyka naszej uwadze fakt, że podstawową jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą jest przedsiębiorstwo. Stanowi ono samodzielny podmiot gospodarujący własnym kapitałem rzeczowym i kapitałem ludzkim – i co najważniejsze – na własne ryzyko.

Gospodarka narodowa stanowi system splatających się wzajemnie więzi ekonomiczno-finansowej natury, w ramach których następuje specjalizacja realizowanych zadań przez poszczególne przedsiębiorstwa. To wzajemne uzupełnianie się zwiększa wydajność, efektywność oraz przyczynia się do szybszego postęp w produkcji zaspokajającej potrzeby człowieka i całego społeczeństwa – dla rozwoju dobra ogólnego.

Gospodarka międzynarodowa (światowa) stanowi sieć powiązań poszczególnych gospodarek narodowych, z ich specjalizacją w ramach międzynarodowego podziału różnych rynków – rynku pracy, rynku produkcji, rynku zapotrzebowania na surowce, energię i myśl naukowo-techniczną, rynku zaspokajania potrzeb społecznych, ludzkich i in.

Zawsze należy jednak mieć na uwadze, że „praca robotników jest jedynym źródłem bogactw Państw”w oparciu o godność robotnika i godność jego pracy.

napisane przez -
839

Każde przedsiębiorstwo, aby istnieć i utrzymać się na rynku swojego działania, musi spełniać określone wymogi m.in. pod względem ekonomicznym, finansowym i społeczno-prawnym.

Istnieje szereg wskaźników obrazujących stan i kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Istnieją określone zasady, których przestrzeganie ułatwia mu funkcjonowanie w burzliwych warunkach otoczenia. Istnieją wreszcie normy społeczno-prawne i normy moralne chroniące przed pokusą nadużywania uprawnień i skłaniające do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków.

Koncentrując się w tej chwili na warunkach ekonomiczno-finansowych należy wskazać, że odzwierciedleniem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest jego „wartość rynkowa”.

Wartość ta, dająca właścicielom pewność dochodów, daję także rękojmię dobrze zainwestowanych kapitałów i pewność perspektywy rozwoju firmy na przyszłość. Wartość ta obejmuje przede wszystkim zysk, jako wskaźnik dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na ów zysk składa się szereg działań natury finansowej oraz organizacyjnej firmy, dobrze wykorzystany majątek firmy, istniejący potencjał ludzki, trafny wybór celów działalności firmy oraz sposobów i metod osiągania tych celów w firmie.

Ekonomia działania przedsiębiorstwa polega na takim zagospodarowaniu jego zasobów (materialnych i osobowych), aby osiągnięte wyniki przewyższały wniesiony w jego działalność wkład (rzeczowy i ludzki). Odzwierciedleniem tych wszystkich działań i procesów zarządczych jest przepływ środków finansowych określających efektywność podjętych działań.

Nie należy zapominać, że w ostateczności „czynnik ludzki” stanowi decydujący element w trwaniu i rozwoju przedsiębiorstwa. Zdolności, umiejętności, zaangażowanie i odpowiedzialność osobista każdego pracownika – to podstawowy gwarant sukcesu rynkowego firmy w dzisiejszych czasach. Jest to także istotny element wzrostu jej „wartości rynkowej”.