Słowa kluczowe Publikacje wg słów kluczowych "płace"

płace

napisane przez -
1171

Publikujemy poniżej treść porozumienia pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczącego uporządkowania systemu wynagrodzeń w MPK.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)

napisane przez -
547

INFORMACJA

do członków NSZZ „Solidarność”

w/s rozmów z pracodawcą dotyczących porządkowania systemu wynagrodzeń
w spółce MPK.

Po wielotygodniowych oczekiwaniach Zarząd Spółki MPK zakomunikował zakładowym organizacjom związkowym gotowość podjęcia rozmów na temat naprawy systemu płacowego w spółce.

Stronę związku zawodowego „Solidarność” w rozmowach
z pracodawcą reprezentować będą: Andrzej Chrzanowski, Ewaryst Różewski, Marcin Łaba, Grzegorz Makul, Marek Marcinkowski, Dariusz Niedzielski, Robert Zawadzki.

Punktem wyjścia w rozmowach z pracodawcą jest treść preambuły zawartej w Regulaminie wynagradzania pracowników MPK Sp. z o.o.

– Dotychczasowe miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym
Sp. z o.o., które otrzymywał w dniu wejścia Regulaminu w życie (rozumiane jako wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek stażowy
i dodatek funkcyjny) nie może ulec obniżeniu na skutek wprowadzenia nowego systemu wynagrodzeń uregulowanego w niniejszym Regulaminie.

– Środki finansowe, które pozostaną w budżecie wynagrodzeń na skutek wprowadzenia nowego systemu wynagrodzeń, uregulowanego
w niniejszym Regulaminie, zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pracowników i dalsze ulepszanie systemu wynagrodzeń. Kwestie związane z wykorzystaniem tych środków będą uzgadniane z Organizacjami Związkowymi.-”