Słowa kluczowe Publikacje wg słów kluczowych "ABC ekonomii"

ABC ekonomii

napisane przez -
525

Miejsce pracy, podobnie jak miejsce zamieszkania czy jakiekolwiek inne miejsce w społeczeństwie, powoduje powstanie kontaktów międzyludzkich. Jest to wynikiem natury pracy i samego miejsca pracy.

Natura pracy wymaga współdziałania osób w procesie wytwórczym. Sama osoba nie mogłaby wykonać wiele bardzo złożonych zadań roboczych. Powstaje na tej płaszczyźnie specyficzne środowisko pracy danego zawodu.

Miejsce pracy stanowi obszar czy rejon, w którym dana grupa zawodowa wykonuje przypisane sobie zadania. Powstaje wtedy swoiste środowisko społeczne o wykształconej z czasem własnej tradycji, służbowym ubiorze, a nawet żargonie słownym.

Zatem natura pracy i miejsce pracy powodują powstanie relacji międzyludzkich, w których przenikają się myśli, uczucia i działania pracownicze. Pojawiają się znajomości, koleżeństwa, przyjaźnie i sympatie, a w dalszej kolejności stosunki służbowe przełożeństwa i podwładności.

Powstający na tej bazie społeczny klimat pracy stanowi ważny czynnik rozwoju człowieka-pracownika oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Zgodność dążeń, spokój, rozwaga pracowników, a z drugiej strony ich wiedza, umiejętności i zdolności powodują z przedsiębiorstwa nie tylko miejsce zarabiania na chleb. Jest to także miejsce rozwijania międzyludzkich więzi i zaspokajania potrzeb w tym względzie.

napisane przez -
517

Przychodząc codziennie do pracy nie zauważamy, że jest to miejsce w którym nie tylko zarabiamy pieniądze dla utrzymania siebie i swojej rodziny. W pracy zawiązują się nowe kontakty, znajomości, przyjaźnie a nawet sympatie. Nie jest przesadą, gdy mówimy o pracy, jako „drugim domie”. To tutaj przecież przeżywamy jedną trzecią doby i połowę naszego życia pośród różnych spraw i obowiązków.

Zakład pracy nie jest zatem tylko miejscem zarabiania pieniędzy. Jest także miejscem rozwijających się nowych relacji społecznych. Można stąd zadać sobie pytanie czy są to relacje przypadkowe i przelotne, czy też w ramach tych relacji rozwijają się głębsze więzi społeczne?

Miejsce naszej Zajezdni, regulaminy i instrukcje określające nasze prawa i obowiązki zawodowe, styczności międzyludzkie w ramach pracy i wspólny cel do którego wszyscy dążą (w pomnażaniu dobra materialnego) powodują zaistnienie społeczności, jako zorganizowanej grupy społecznej.

Jednak powyżej „społeczności” pracowniczej powstaje „wspólnota” pracownicza w której i dzięki której owe relacje pracownicze nabierają cech osobowych i duchowych dzięki wspólnym przeżyciom emocjonalnym i racjonalnym. Powstają wtedy więzi społeczne oparte nie tylko na zimnych prawach i obowiązkach, lecz na ciepłych ludzkich odruchach, gdzie na drugiego człowieka patrzy się przez pryzmat „moja koleżanka”, „mój kolega”.

Powstaje wtedy prawdziwa wspólnota emocji i uczuć, rozumu i woli, w której panuje duch SOLIDARNOŚCI.

Owa solidarność, to „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

napisane przez -
483

Codziennie powtarzamy ten sam rytm życia: dom – praca – odpoczynek. Już nawet nie zastanawiamy się, z czym związane jest słowo PRACA.

Mniej więcej potrafimy określić, czym jest praca człowieka oraz jakie stanowi dla niego znaczenie w życiu indywidualnym, rodzinnym i społecznym. Rzadziej jednak zastanawiamy się nad specyfiką miejsca, w którym odbywa się nasza praca. Miejsce to określane jest mianem zakładu pracy lub przedsiębiorstwa.

Zakład pracy jest jednostką techniczno-produkcyjną. Przedsiębiorstwo obejmuje obok zagadnień techniczno-produkcyjnych także zagadnienia ekonomiczno-finansowe.

Przedsiębiorstwo jest zatem jednostką organizacyjną nadrzędną w stosunku do zakładu pracy. Stanowi ono system, który dzięki swojej spójności, integracji działania i celowości funkcjonowania zawiera w sobie cztery podstawowe płaszczyzny: społeczną, ekonomiczną, techniczno-organizacyjną i prawną. Każda z tych płaszczyzn stanowi swoisty podsystem, który wraz z pozostałymi podsystemami przedsiębiorstwa przyczynia się do skutecznej i efektywnej realizacji nałożonych na nie celów.

Jednak pośród nich na szczególną uwagę zasługuje podsystem społeczny przedsiębiorstwa, w którym skupia się „kapitał ludzki” – stanowiący najcenniejszy element majątku przedsiębiorstwa. Obejmuje on wiedzę, umiejętności, zaangażowanie i odpowiedzialność ludzi będących pracownikami przedsiębiorstwa. To oni poprzez swoją pracę powodują wzrost bogactwa samego przedsiębiorstwa a przez niego bogactwa całego narodu.

Praca bowiem robotników stanowi jedyne źródło bogactwa narodów.”

napisane przez -
1893

Przedsiębiorstwo będąc miejscem zatrudnienia pracownika zawiera w sobie szereg elementów i powiązań między nimi, na które pracownik ma bezpośredni wpływ. Należy tutaj wymienić takie płaszczyzny, jak:

 • Relacje pracownicze
 • Zaangażowanie w wykonywana pracę
 • Wydajność pracy
 • Odpowiedzialność za dobro przedsiębiorstwa
 • Satysfakcja finansowa pracownika

Relacje pracownicze stanowią cały zespół kontaktów międzyludzkich powstających w miejscu pracy. Wzajemna życzliwość, pomoc w trudnych sytuacjach, zwykły uśmiech i zrozumienie dla drugiej osoby (koleżanki lub kolegi) stanowią podstawę zdrowych odniesień między pracownikami.

Zaangażowanie w wykonywaną pracę to wszelkie przejawy inicjatywy pracownika nie tylko w polepszenie efektów swojej pracy, lecz także w stworzenie miłej atmosfery w miejscu pracy. Od tego w dużej mierze zależy, czy do pracy idziemy z chęcią, czy też z konieczności życiowej zarabiania na chleb.

Wydajność pracy stanowi zestaw czynników, które przyczyniają się do podniesienia ekonomicznej wartości naszej pracy, a tym samym wartości całego wypracowanego przez przedsiębiorstwo dobra, w tym zysku z działalności.

Odpowiedzialność za dobro przedsiębiorstwa, to stała troska o istnienie i rozwój naszego miejsca zatrudnienia. Odpowiedzialność ta przejawia się w dbałości o sprzęt techniczny którym posługujemy się na co dzień, we wkładzie w zdrowy klimat pracy oraz w dążeniu do oszczędnego i efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Satysfakcja finansowa pracownika jest wymiernym efektem wszystkich poprzednich elementów uczestnictwa pracowniczego, w ramach procesu wytwórczego przedsiębiorstwa. To na niej koncentruje się zasadniczy trzon wydatkowanej pracy intelektualnej i fizycznej. Satysfakcja ta stanowi zarazem istotny wyróżnik dowartościowania pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo w swoim funkcjonowaniu realizuje cele leżące u podstaw jego założenia. Owe cele generalnie rozkładają się na trzy kierunki działań:

 • Zaspokojenie potrzeb otoczenia działania przedsiębiorstwa
 • Realizacja interesów panujących wewnątrz działania przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczno-finansowe warunki trwania i rozwoju przedsiębiorstwa

Znane jest powiedzenie „klient nasz pan”. To od odbiorców dóbr i usług wytwarzanych w przedsiębiorstwie zależy jego istnienie i dalszy rozwój. Przedsiębiorstwo stanowi bowiem miejsce wytwarzania społecznie użytecznych dóbr i usług. Popyt na te dobra i usługi przysparza dochód, a tym samym zysk przedsiębiorstwu.

Zysk stanowi motor przedsiębiorczości dla wnoszącego wkład kapitałowy i intelektualny przedsiębiorcy. To on dąży do takiego dostarczenia i zestrojenia czynników produkcji, które w efekcie przyczynią się do pomnożenia zainwestowanego przezeń kapitału.

Pracodawcą i właścicielem środków produkcji potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa jest przedsiębiorca, który zabezpiecza pracę dla pracowników najemnych. Menadżerowie i kierownicy działający w imieniu pracodawcy (kadra kierownicza) dążą do realizacji celów i zadań określonych przez pracodawcę na drodze:

 • Kierowania pracownikami w ramach realizacji procesu produkcji lub świadczenia usług
 • Wykonywania czynności ekonomiczno-finansowych dla efektywnego i wydajnego przebiegu procesu produkcyjno-usługowego
 • Organizowania i technicznego zabezpieczania procesów wytwórczych
 • Realizacji zgodnego z przepisami funkcjonowania przedsiębiorstwa i przebiegu procesów wytwórczych

Zasadniczym sprawdzianem sukcesu działania przedsiębiorstwa na rynku jest wytworzenie solidnej bazy ekonomicznej w oparciu o wszystkie etapy sprawnego zarządzania mającej swoje odzwierciedlenie w rachunku wyników.