Sala Konferencyjna Tomasza Surowca. Podpisanie Deklaracji

W piątek 28 sierpnia 2020 roku w 40-lecie NSZZ Solidarność, na terenie zajezdni autobusowej nr IX przy ul. Obornickiej nastąpiło uroczyste nadanie imienia Sali Konferencyjnej Tomasza Surowca – kierowcy autobusu MPK, naszego kolegi i przyjaciela, byłego Przewodniczącego NSZZ Solidarność w MPK we Wrocławiu.

Tomek Surowiec był i jest symbolem dolnośląskiej Solidarności, był jednym z inicjatorów strajku , gdy 26 sierpnia 1980 roku wraz z kolegami autobusami zablokowali wyjazd z zajezdni autobusowej r. VII przy ul. Grabiszyńskiej.

Odczytane przez niego 21 postulatów stoczniowców, dało sygnał do rozpoczęcia solidarnościowego strajku wrocławian z mieszkańcami Wybrzeża. Jeden z bohaterów słynnej akcji uratowania 80 milionów. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez ówczesną milicję. Uczestnik manifestacji w obronie więźniów politycznych i osób represjonowanych.

Na uroczystości oprócz rodziny Tomka Surowca i Pierwszego Przewodniczącego Komitetu Strajkowego na zajezdni nr VII Jerzego Piórkowskiego, obecni byli Prezes MPK Krzysztof Balawejder, Przewodniczący Zarządu  Regionu „S”  Kazimierz Kimso, kapelani Dolnośląskiej Solidarności, jak również przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych na czele z Prezydentem miasta Wrocławia Jackiem Sutrykiem i Przewodniczący ZZ PKM w RP MOZ Wrocław oraz FPKM.

Nie mogło oczywiście zabraknąć osób pamiętających Tomka Surowca,  byłych pracowników MPK – kierowców i pracowników zaplecza z dawnej zajezdni autobusowej nr VII i innych zajezdni strajkujących w sierpniu 80 roku.

Przybyłych gości przywitał Prezes MPK Krzysztof Balawejder. W inauguracyjnym uroczystym przemówieniu, z estymą i dużym uznaniem odniósł się do postawy Tomasza Surowca w sierpniu 80 roku i jego dalszej wspaniałej działalności związkowej.

Z kolei w wystąpieniu Ewarysta Różewskiego wybrzmiały słowa Tomka, „Piedestał nie dla mnie, robiłem co należało”.

Wyraził nadzieję „że dzisiejsza młodzież, młodzi pracownicy MPK, mający to szczęście, że jeszcze mogą mijać się z ostatnimi uczestnikami Powstania Warszawskiego i żołnierzami Armii Andersa, z osobami doświadczonymi rokiem 56; 68; 70; a wreszcie ze strajkującymi w roku 80, – w potrzebie dla Ojczyzny oddadzą siebie. I tak jak sanitariuszka AK „Inka” – Danka Siedzikówna, zachowają się w chwili próby jak trzeba”. Oświadczył, iż „Stawiliśmy się tu, aby dać świadectwo, że Tomek i pracownicy MPK w sierpniu 80 roku, podołali temu wyzwaniu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas uroczystości Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk – Kazimierz Kimso, wręczył medale z okazji 40-lecia “Solidarności” m.in. Jerzemu Piórkowskiemu, Bogdanowi Jetzowi przywódcom strajku na zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej.

Medal otrzymali również: Prezydent miasta Wrocławia, Prezes MPK we Wrocławiu za zaangażowanie w uroczystym przygotowaniu obchodów 40-lecia Solidarności.

Następnie, już w Sali im. Tomasza Surowca, został podpisany ważny dokument dla NSZZ Solidarność i załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.

Dokument podpisali :

Prezydenta miasta Wrocławia – Jacek Sutryk

Prezesa Zarządu MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu – Krzysztof Balawejder

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy MPK Sp. z o.o. – Marek Marcinkowski

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk  – Kazimierz Kimso

 

 

 

 

 

 

Strony w dokumencie zadeklarowały, wzajemne poszanowanie i partnerską współpracę przy rozwiązywaniu spraw w obszarze działalności Spółki MPK, a będących w kompetencji i zainteresowaniu związków zawodowych.

 

Ustalono że:

 

  • Zarząd MPK Spółka z o.o. we Wrocławiu, przy współpracy z NSZZ „Solidarność” przy MPK zobowiązuje się do prowadzenia przedsięwzięć eliminujących możliwość zwolnień z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 

  • Minimalna wielkość zadania przewozowego wskazywana spółce do realizacji w latach 2021-2024 nie będzie powodowała zmniejszenia zatrudnienia w grupie prowadzących pojazdy MPK Spółka z o.o. we Wrocławiu.

 

  • Zamawiający usługi przewozowe w MPK Spółka z o.o. będzie pokrywał uzasadnione koszty Spółki i zapewni utrzymanie płynności finansowej Spółki.

 

  • Właściciel Spółki zapewnia w umowie Spółki MPK udział przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej.

 

  • Prezydent Jacek Sutryk w okresie sprawowania urzędu Prezydenta miasta Wrocławia akceptuje i wspomaga działania Zarządu MPK Spółka z o.o. umożliwiające zabezpieczenie materialnego bytu pracowników i ich rodzin poprzez zapewnienie im godziwego wynagrodzenia.

 

  • Strony deklarują, że w drodze dialogu i poszanowania będą przyczyniały się do rozwiązywania problemów zaistniałych w Spółce, oraz będą promowały właściwe wartości i standardy etyczne w MPK Wrocław.

 

W końcowym przemówieniu, Przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności MPK Marek Marcinkowski stwierdził m.in., że wieloletnia współpraca poprzednich włodarzy miasta Wrocławia, jak również obecna, z Prezydentem Jackiem Sutrykiem, dawała i daje olbrzymi komfort dla tysięcy pracowników i ich rodzin, zapewniając im stabilizację materialną i bezpieczeństwo zatrudnienia

 

Podziękował również w imieniu KZ MOZ NSZZ „Solidarność” Prezesowi Zarządu MPK Krzysztofowi Balawejderowi, kadrze kierowniczej zajezdni i biura Zarządu oraz wszystkim pracownikom zajezdni autobusowej nr IX za organizację i pomoc w przygotowaniu uroczystości.