Informacja w/s systemu wynagrodzeń

0
636

INFORMACJA

do członków NSZZ „Solidarność”

w/s rozmów z pracodawcą dotyczących porządkowania systemu wynagrodzeń
w spółce MPK.

Po wielotygodniowych oczekiwaniach Zarząd Spółki MPK zakomunikował zakładowym organizacjom związkowym gotowość podjęcia rozmów na temat naprawy systemu płacowego w spółce.

Stronę związku zawodowego „Solidarność” w rozmowach
z pracodawcą reprezentować będą: Andrzej Chrzanowski, Ewaryst Różewski, Marcin Łaba, Grzegorz Makul, Marek Marcinkowski, Dariusz Niedzielski, Robert Zawadzki.

Punktem wyjścia w rozmowach z pracodawcą jest treść preambuły zawartej w Regulaminie wynagradzania pracowników MPK Sp. z o.o.

– Dotychczasowe miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym
Sp. z o.o., które otrzymywał w dniu wejścia Regulaminu w życie (rozumiane jako wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek stażowy
i dodatek funkcyjny) nie może ulec obniżeniu na skutek wprowadzenia nowego systemu wynagrodzeń uregulowanego w niniejszym Regulaminie.

– Środki finansowe, które pozostaną w budżecie wynagrodzeń na skutek wprowadzenia nowego systemu wynagrodzeń, uregulowanego
w niniejszym Regulaminie, zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pracowników i dalsze ulepszanie systemu wynagrodzeń. Kwestie związane z wykorzystaniem tych środków będą uzgadniane z Organizacjami Związkowymi.-”