PRAWO I OBOWIĄZEKORAZODPOWIEDZIALNOŚĆZA UCZESTNICTWO W WYBORACH

Prawo Obywatela daje możliwość udziału w życiu publicznym, przedstawiania swoich opinii, ocen oraz dokonywania wyborów najlepszych rozwiązań. Demokracja przedstawicielska (pośrednia) polega na wyborze do każdego szczebla władzy publicznej reprezentantów społeczeństwa. Wybrani przedstawiciele podejmują w naszym imieniu decyzje służące naszemu indywidualnemu dobru oraz wspólnemu dobru wszystkich. Obywatel ma prawo wyboru do władzy społecznej osoby kompetentnej oraz kierującej się w swym działaniu moralnymi zasadami.

Obowiązek Obywatela idzie równolegle z jego prawem. Prawa i obowiązki stanowią nieodłączną parę w sferze życia człowieka i społeczeństwa. Obywatel ma obowiązek zadania sobie trudu poznania programów osób ubiegających się o zaszczytne reprezentowanie go we władzy. Następnie ma bowiązek poznania sylwetki kandydatów aspirujących do udziału we władzy społecznej. W końcu obowiązany jest dokonać wyboru osoby zgodnie z posiadaną wiedzą i sumieniem.

Odpowiedzialność Obywatela jest wynikiem rozumności i wolnej woli człowieka, z których to cech natury powinien roztropnie korzystać w dokonywaniu swoich wyborów. Człowiek zaciąga odpowiedzialność przed własnym sumieniem oraz przed innymi członkami danej społeczności. Władza społeczna posiada prawa polityczne, które decydują o przyszłości wszystkich członków danej społeczności. Za tą przyszłość, jej kształt, rozwój i perspektywy każdy z nas ponosi odpowiedzialność przed sobą, rodziną, własną społecznością, narodem, państwem i w końcu przed społecznością ogólnoludzką.

Obok praw i obowiązków oraz odpowiedzialności cywilnej człowieka istnieją także prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność polityczna człowieka, od której zależy przyszłość jego i przyszłość całego społeczeństwa. Polityka stanowi bowiem roztropną troską o dobro wspólne!