Protokół rozbieżności

1079
Protokół
rozbieżności stanowisk stron sporu zbiorowego
w MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu
z dn.8.07.2014 r.

Strony sporu:

1. Zakładowe organizacje związkowe

 • Komisja Zakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” przy MPK Sp. z o.o.
 • MOZ ZZ PKM w RP przy MPK Sp. z o.o.

2. Pracodawca

 • Zarząd MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

Przedmiot sporu:

 • łamanie prawa związkowego
 • nie przestrzeganie przepisów prawa pracy
 • nie spełnienie żądania płacowego

w związku z:

 1. Uporczywym łamaniem prawa poprzez wprowadzenie do stosowania w MPK
  Sp. z o.o. bez uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi „Instrukcji zakładowej dla kierowców autobusów”- pismo l.dz.155/12 z dnia 04.10.2012 r.
 2. Nie spełnieniem żądania o wypłacaniu należnej wysokości wynagrodzenia za wykonaną pracę – pismo l.dz. 78/13 z dnia 13.11.2013 r.
 3. Nie spełnieniem żądania podwyższenia wynagrodzeń – pismo l.dz.75/2014 z dnia 3.06.2014r.

Podczas odbytych negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia, co do przyczyn sporu zbiorowego. W związku z powyższym przedstawiają swoje odrębne stanowiska jako Załączniki do Protokołu :

 • nr 1 – zakładowych organizacji związkowych
 • nr 2- pracodawcy.

Protokół rozbieżności sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

                     Strona pracodawcy                                                                         Strona związkowa

Załącznik nr 1
do Protokołu rozbieżności.

Zakładowe organizacje związkowe MOZ NSZZ „Solidarność” i MOZ ZZ PKM w RP podtrzymują przyczyny wszczęcia sporu zbiorowego wynikające z:

 1. łamania prawa związkowego
 2. nie przestrzegania przepisów prawa pracy
 3. nie spełnienia żądania płacowego

Ad.1 Uporczywe łamanie prawa poprzez wprowadzenie do stosowania w MPK Sp. z o.o. bez uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi „Instrukcji zakładowej dla kierowców autobusów” – pismo l.dz.155/12 z dnia 04.10.2012r. oraz utrzymywanie przez półtora roku do chwili obecnej stanu niezgodnego z prawem pomimo zgłaszanych zastrzeżeń i wezwania PIP o usunięcie tej nieprawidłowości,

a ponadto:

 • uzurpowanie przez pracodawcę prawa do określania składu osobowego strony związkowej, z którą będą prowadzone rozmowy
 • nie dotrzymywanie postanowień Porozumienia z dnia 30.05.2012 r w części B dot. przestrzegania praw i wolności związkowej i Porozumienia z dnia 12.05.2014 r pkt.6 – w kontekście nie podjęcia przez pracodawcę rozmów ze stroną związkową w sprawie ZUZP.

Ad.2 Nie spełnienie żądania o wypłaceniu należnej wysokości wynagrodzenia za wykonaną pracę – pismo l.dz. 78/13 z dnia 13.11.2013 r.

Wnosimy o dokonanie korekt i zwrotu należnych wynagrodzeń do trzech lat wstecz wszystkim pracownikom, którym dokonano niesłusznego pomniejszenia wynagrodzenia za zadaną i wykonaną pracę w miesiącu, w którym pracownik był niezdolny do pracy wskutek choroby w dni wolne od pracy. Za podstawę przyjmujemy nadrzędność przepisu rangi ustawowej art.80 kp. w stosunku do par.11 rozporządzenia MPiPS z dnia 29.05.1996 r.

a ponadto:

 • stosowanie w umowach o pracę dla nowo przyjmowanych pracowników odmiennych warunków wynagradzania od tych, które obejmują i otrzymują dotychczas zatrudnieni (dot. składników płacowych) – co w związku z brakiem Regulaminu wynagradzania narusza obowiązujące wewnątrzzakładowe reguły płacowe. Żądanie o zaprzestanie tych praktyk zawarto w piśmie nr 84/2014 z dnia 16.06.2014 r.
 • wprowadzenie pracownikom zmiany do umowy o pracę w części dot. określenia innego miejsca świadczenia pracy poprzez powołanie się pracodawcy na Porozumienie z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmian w stosowaniu czasu pracy w MPK, co nie było treścią tego dokumentu, jak również nie dyskutowanym tematem przy procedowaniu w/w Porozumienia. Ogromna część pracowników nieświadoma zaistniałej sytuacji w wyniku manipulacyjnego zapisu Aneksu do umowy wyraziła zgodę na zmianę warunków umowy o pracę w części dotyczącej zmiany miejsca jej wykonywania. Pracodawca pomimo wezwań nie zmienił treści aneksów (pismo nr l.dz. 48/2013 z dnia 26.07.2013 r.).

Ad.3 Nie spełnienie żądania podniesienia wynagrodzeń pismo l.dz. 75/2014 z dnia 3.06.2014 r.

Zakładowe organizacje związkowe z wnioskiem o podniesienie wynagrodzeń pracownikom spółki zwróciły się już w listopadzie ubiegłego roku pismo l.dz. 84/2013. Wymiana korespondencji związki zawodowe – pracodawca trwała do dnia 02.06.2014 r. pismo l.dz.73/2014. Pracodawca w ustnej odpowiedzi udzielonej przewodniczącym MOZ NSZZ „Solidarność” i MOZ ZZ PKM w RP odmówił spotkania z reprezentacją związkową powołaną wcześniej stosownymi uchwałami formułując stanowisko, iż do rozmów dojdzie z przedstawicielstwem związkowym „tylko wtedy gdy zaistnieje taki obowiązek” co może zaistnieć tylko w ramach sporu zbiorowego.

Pismem z dnia 03.06.2014 nr l.dz. 75/2014 organizacje związkowe zakomunikowały, że w celu zmuszenia pracodawcy do podjęcia rozmów płacowych stawiają żądanie podniesienia od 1.07. 2014 średnich miesięcznych wynagrodzeń pracowników spółki o 8% co odpowiada przyrostowi wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw Wrocławia liczonych I kw. 2012 do I kw.2014, oraz zażądano zaprzestania łamania przepisów prawa związkowego i przepisów prawa pracy. Postulaty nie zostały spełnione. Z dniem 18.06.2014 został wszczęty w spółce spór zbiorowy – pismo nr 82/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Wysokość żądania płacowego jest wyważoną propozycją przyrostu średnich miesięcznych wynagrodzeń pracowników MPK, która wynika z poniższych przesłanek:

 • przyrost wynagrodzeń w spółce MPK w ostatnich 5 – ciu latach wynosi około 10%, a w przedsiębiorstwach RP jest dwukrotnie wyższy,
 • średnie wynagrodzenie w MPK w I kw. 2012 i I kw.2014 wyniosło odpowiednio 4312 zł i 4334 zł. a więc jest prawie niezmienne. Pracodawca w Planie działalności spółki na rok 2014 zaprojektował kolejny rok z rzędu zamrożenie poziomu wynagrodzeń,
 • pracodawca w piśmie nr DN/6029/14 z dnia 23.06.2014 sam pośrednio przyznaje, iż zweryfikowany a oparty o dane z rynku płac 2014 roku nowy taryfikator wynagrodzeń przez niego przygotowany, musiał ulec zmianie w stosunku do pierwotnych założeń ponieważ na rynku dolnośląskim w ostatnich dwóch latach wynagrodzenia np. kierowców, elektromonterów, mechaników wzrosły o około 18%. Niestety zaistniało to tylko u pracodawcy na papierze i nie znajduje przełożenia na wzrost wynagrodzenia w/w grup pracowniczych.
 • tegoroczne wyniki działalności spółki wskazują, że koszty wynagrodzeń I kw. wyniosły w stosunku do porównywalnego okresu 2013 roku 98,7% przy zwiększonych zrealizowanych zadaniach przewozowych prawie o 2% i przychodach spółki o 8%. Powyższe potwierdza, że koszt pracy jest dla pracodawcy coraz niższy wobec tego istnieją przesłanki do podniesienia wynagrodzeń.