Komunikat w/s wyniku referendum

0
565
KOMUNIKAT

Dziękujemy Państwu za udział w głosowaniu referendalnym.

Uwzględniając wyniki referendum informujemy, że w dniu 30 kwietnia br. wystąpiliśmy do Prezydenta Wrocławia o potrzebie odbycia spotkania celem zawarcia z pracodawcą ustaleń o gwarancjach pracy dla załogi MPK i nie pomniejszania płacy wynikającej ze zmiany systemu wynagrodzeń.

Brak woli zawarcia porozumień ze stroną społeczną spowoduje wystąpienie do właściciela o odwołanie Pana Władysława Smyka z funkcji Prezesa spółki MPK.

Nie uwzględnienie woli pracowników będzie przyczyną zorganizowania manifestacji załogi przedsiębiorstwa przed siedzibą władz miasta Wrocławia.

Protokół

z ustalenia wyników głosowania referendalnego w MPK Sp. z o.o.

Zakładowa Komisja Referendalna w składzie:

CHRZANOWSKI ANDRZEJ

HAWROT JACEK

RÓŻEWSKI EWARYST

WYRAZ WIKTOR

po sprawdzeniu i zatwierdzeniu Protokołów Komisji Skrutacyjnych z przeprowadzonego głosowania referendalnego na obiektach spółki MPK, stwierdziła:

Liczba pracowników uprawnionych do głosowania 2224

Liczba oddanych głosów 1630 co stanowi 73,2% uprawnionych

Zakładowa Komisja Referendalna ustaliła, że w wyniku tajnego głosowania na pytanie:

1. Czy wg Twojej opinii Prezes Władysław Smyk identyfikuje się z pracownikami MPK?

Odpowiedziano:

Identyfikuje się36głosów Nie identyfikuje się – 1594głosów

2. Czy wg Twojej oceny podejmowane działania pracodawcy wobec załogi MPK, dyskwalifikują Go jako prezesa spółki?

Odpowiedziano:

Dyskwalifikują1552głosów Nie dyskwalifikują 70głosów

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej.

1……………………………………………………. 3………………………………………………….

2……………………………………………………. 4………………………………………………….