Często słyszymy w mediach pojęcia ekonomiczne o których wydaje nam się, że je znamy i dlatego nie wnikamy w ich głębszy sens znaczeniowy. Spróbujmy jeszcze raz zastanowić się, jakie pojęcia stanowią fundament nauki ekonomii – należącej do dziedziny nauk społecznych.

  • potrzeby człowieka – pierwotne i wtórne
  • dobra i usługi
  • produkcja dóbr i świadczenie usług
  • PKB (produkt krajowy brutto)

  • budżet państwa
  • oszczędności i inwestycje
  • rozwój
  • dobrobyt

Potrzeby człowieka – zespół dóbr materialnych i duchowych potrzebnych człowiekowi do jego przeżycia i rozwoju. Wyróżnić należy potrzeby:

  1. pierwotne – umożliwiające człowiekowi jego przeżycie na ziemi. Obejmują one trzy podstawowe potrzeby: wyżywienia, ubrania i dachu nad głową.
  2. wtórne – są to potrzeby wyższego rzędu umożliwiające rozwój cielesny i duchowy człowieka (np. potrzeby uznania, samorealizacji, społeczne, kulturowe i in.)

Dobra i usługi – wytwory materialne i niematerialne człowieka służące do zaspokojenia jego potrzeb pierwotnych i wtórnych.

Produkcja dóbr i świadczenie usług – działalność wytwórcza człowieka w zakresie dóbr materialnych i niematerialnych w celu zaspokojenia jego pierwotnych i wtórnych potrzeb.

PKB – wielkość wytworzonych w danym roku dóbr i usług w gospodarce krajowej.

Budżet państwa – zestawienie planowanych wpływów i wydatków w państwie dla zabezpieczenia istnienia i rozwoju społeczeństwa.

Oszczędności i inwestycje – część PKB, która nie jest przeznaczona na bieżącą konsumpcję lecz na zaspokojenie przyszłych potrzeb (oszczędności) oraz na zabezpieczenie utrzymania i wzrostu poziomu życia społeczeństwa (inwestycje).

Rozwój – proces wzrostu ilości i jakości wytworzonych dóbr oraz świadczonych usług, a tym samym wzrost poziomu zaspokojenia cielesno-duchowych potrzeb człowieka.

Dobrobyt – określony poziom rozwoju cywilizacyjnego człowieka i społeczeństwa zapewniający godziwe warunki życia i rozwoju człowieka i społeczeństwa.