Propozycje zmian w regulaminie pracy

0
664

l.dz. 162/12 Wrocław, dnia 25.10.2012r.

Zarząd MPK Sp. z o.o

dotyczy: wspólnego stanowiska zakładowych organizacji związkowych do projektu Regulaminu Pracy.

Zakładowe organizacje związkowe działające w MPK Sp. z o.o. informują, o swoim uzgodnionym stanowisku dot. zastrzeżeń do projektu Regulaminu Pracy przedłożonego pismem nr L.dz. DN-7774/12 z dnia 29.09.2012 r.

 

 

Uzgodnione zastrzeżenia do postanowień Regulaminu Pracy dotyczą treści zapisów:

  1. § 1 ust. 4 – dopisać ZUZP

  2. § 1 ust. 5 – zmiana treści postanowień poprzez dodanie sformułowania – integralną częścią regulaminu są instrukcje zakładowe dla motorniczych i kierowców autobusów,

  3. § 2 ust. 5 – usunąć pierwsze zdanie,

  4. § 3 wprowadzić postanowienie – Pracodawca nie może czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

  5. § 3 ust. 2 pkt 10 – usunąć treść do wyrazu – zaspokajać,

  6. § 3 ust. 2 pkt 12 – uzupełnić o – niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy,

  7. § 3 ust. 2 – uzupełnić o dodatkowe postanowienia dot. – przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji, pieczy nad mieniem pracownika,

  8. § 3 ust. 2 pkt 5 – dopisać – szczegółowe postanowienia dot. mobbingu zawarte są
   w ZUZP, oraz w zał. nr… dot. Wewnętrznej polityki antymobingowej,

  9. § 4 pkt.1 – dziwne postanowienie regulaminowe,

  10. § 6 ust.1 pkt 1; 3; 5; 11; 14 – postanowienia tych punktów znajdują odzwierciedlenie
   w innych paragrafach – uporządkować,

  11. § 6 ust. 1 pkt 17 – zastrzeżenia do treści zapisu dot. tajemnica – stosunków płacowych,

  12. § 6 ust. 2 pkt 1 – brak zgody – zmiana treści – punkt za bardzo restrykcyjny,

  13. § 6 ust. 2 pkt 2 – brak zgody – ewentualnie zmiana treści, zamiana słowa nieusprawiedliwiona na nieusprawiedliwione oraz częste na wyjątkowo częste,

  14. § 6 ust. 2 pkt 3 – brak zgody lub usunąć zapis – nawet w niewielkiej ilości,

  15. § 6 ust. 2 pkt. 5 – brak zgody lub usunąć mogłoby – wstawić naraziło,

  16. § 6 ust. 2 pkt. 6 – dodać słowo – uporczywe,

  17. § 6 ust. 2 pkt. 8 – wymaga uzupełnienia – z zamiarem podjęcia,

  18. § 6 ust. 2 pkt.10 – brak zgody – usunąć – zbyt restrykcyjne,

  19. § 6 ust. 2 pkt.11 – brak zgody – usunąć – zbyt restrykcyjne,

  20. § 6 ust. 2 pkt.12 – brak zgody – usunąć – zbyt restrykcyjne,

  21. § 6 ust. 2 pkt.13 – zmiana uzależniona od postanowień ust. 1 pkt. 17,

  22. § 6 ust. 2 – niefortunnie umiejscowiony w Prawach i obowiązkach pracownika,

  23. § 6 ust. 3 – zweryfikować zapisy w ustaleniu z działem informatyki,

  24. § 6 ust. 4 – usunąć albo zmienić zapis,

  25. § 6 ust. 5 – umieścić postanowienie o monitoringu jawnym i uzupełnić o odpowiedzialność pracodawcy za upublicznienie rejestru z monitoringu.

  26. § 6 ust. 3; 4; 5; 6 przenieść do ZUZP lub do innego rozdziału Reg. Pracy np. III,

  27. § 10 ust. 1 – brak zgody – ewentualnie zmiana zapisów,

  28. § 10 ust. 2 – brak zgody,

  29. § 10 ust. 3 – usunąć słowo – wyłącznie,

  30. § 12 pkt.1- wątpliwość co do zapisu – lub dodać – jeżeli istnieje wymóg sprzątania,

  31. § 13 ust.1 – zmiana na – zakaz palenia w pomieszczeniach zamkniętych i poza miejscami specjalnie wyznaczonymi,

  32. § 13 ust. 2 – brak zgody,

  33. § 15 ust. 2 – doprecyzować,

  34. § 17 ust. 3 – zmiana numeracji,

  35. § 17 ust. 5 – bez pisemnego dogłębnego uzasadnienia występowania szczególnych potrzeb oraz bez dodatkowych postanowień dot. trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego – brak zgody, zweryfikować grupy pracownicze, przenieść do ZUZP,

  36. § 17 ust. 6 – grupy pracownicze do dyskusji, usunąć zdanie drugie lub dodać w porozumieniu ze związkami zawodowymi,

  37. § 17 ust. 7 – dodać – a dla kierowców autobusów i motorniczych do 10 godzin, ponadto niezgodność z ustawą o czasie pracy kierowców,

  38. § 17 ust. 4; 5; 6; 7 – przenieść do ZUZP,

  39. § 18 ust. 2 – słowo opinię, zamienić na słowo – porozumienie,

  40. § 18 ust. 3 – dodać postanowienia obecnego Regulaminu Pracy § 25 ust. 2 od drugiego zdania,

  41. § 18 ust. 5 – brak zgody na zmianę harmonogramu w przypadku absencji chorobowej oraz przenieść te postanowienia do § 21 jako ust. 4 obecnego projektu,

  42. § 20 ust. 1 – dodać – w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,

  43. § 21 ust. 1- dodać – w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,

  44. § 21 ust. 2 – dodać – w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,

  45. § 21 ust. 2 pkt. 3 – dopisać – dzień zakończenia pracy na III zm, nie jest dniem wolnym,

  46. § 21 ust.2 pkt. 5 – zamienić słowo – co czwarta, na – co trzecia,

  47. § 22 ust. 1 – brak zgody,

  48. § 22 ust. 2 – interpretacja – co do rzeczywistego czasu prowadzenia pojazdu,

  49. § 22 ust. 4 – brak zgody – ewentualnie dodatkowe regulacje, postanowienia dotyczące tej problematyki przenieść do ZUZP,

  50. § 22 ust. 6 – zamienić słowo – co czwartą, na – co trzecią,

  51. § 22 ust. 8 – uzupełnić o zdanie trzecie – miesięczne harmonogramy podawane są do wiadomości pracowników z 5 – cio dniowym wyprzedzeniem,

  52. § 22 brak szczegółowej informacji o uwarunkowaniach, które powinien spełniać harmonogram dla prowadzących pojazdy, np. godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,

  53. § 23 – przenieść do ZUZP,

  54. § 27 ust. 2 pkt 2 – usunąć zdanie drugie – dopisać – dni wolne od pracy za sobotę ustalane z organizacjami związkowymi na cały rok, podaje się do wiadomości pracowników do 15 grudnia roku poprzedzającego,

  55. § 29 ust. 1 pkt 2 – zmiana treści,

  56. § 30 wprowadzić zapis o treści – kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za rzetelne rozliczanie czasu pracy,

  57. § 30 ust. 1 – dodać:

harmonogram pracy na dany miesiąc,

faktyczny czas pracy z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy,

udostępniać pracownikom do wglądu dokumenty na podstawie, których obliczano wynagrodzenie pracownika,

 

 1. § 31 ust. 1 – usunąć – z zastrzeżeniem ust.2 i 3 – ponadto postanowienia tego paragrafu przenieść do ZUZP,

 2. § 31 ust. 2 – zmiana zapisu,

 3. § 31 ust. 3 – brak zgody – lub zapisać – wliczanie przerwy na odpoczynek do czasu pracy,

 4. § 31 ust. 4 – brak zgody zła numeracja ust. oraz brak drugiej 15 min. przerwy odpoczynkowej po 8 godzinie prowadzenia pojazdu -jak w dotychczasowym Regulaminie pracy,

 5. § 32 ust. 1 – brak zgody – wyjaśnienie,

 6. § 32 ust. 2 – brak zgody – lub przeniesienie problematyki do ZUZP,

 7. § 32 ust. 4 – zmiana numeracji załącznika – błędna numeracja,

 8. § 32 ust. 6 – brak zgody – proponujemy 240 godzin,

 9. § 32 ust. 7 – wyjaśnić,

 10. § 32 ust. 8 – przenieść do § 37 jako ust.9,

 11. § 32 ust. 9 – ustalenie czasu dyżuru w domu w uzgodnieniu z pracownikiem,

 12. § 32 ust. 10 – ewentualne przeniesienie problemu do ZUZP,

 13. § 33 ust. 1 – zmiana treści – Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz organizować pracę i stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym,

 14. § 33 ust. 2 – uzupełnić o dodatkowe zapis np. o pkt. 6- zapewnić pracownikowi dostęp do odpowiednich urządzeń higieniczno sanitarnych oraz zabezpieczyć niezbędne środki higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników wykonujących pracę poza obiektami spółki (np. kierowcy autobusów, motorniczowie),

  oraz wprowadzić postanowienie, że – Pracodawca obowiązany jest znać przepisy o ochronie pracy w tym przepisy oraz zasady bhp,

 15. § 33 ust. 4 – brak zgody – lub dopisać – w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi przenieść do ZUZP,

 16. § 33 ust. 5 – usunąć,

 17. § 34 zmiana kolejności ustępów,

 18. § 35 uzupełnić o dodatkowy zapis – znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążącego na nim obowiązku,

 19. § 42 uzupełnić o dodatkowe ustępy – badania okresowe i kontrolne przeprowadzone są przez pracowników w miarę możliwości w godzinach pracy. Pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy (8 godzin) z zachowaniem prawa o wynagrodzenia na przeprowadzenie badań okresowych przypadających w danym roku.

 20. § 42 ust. 2 – wątpliwość co do zgodności z kp,

 21. § 45 ust. 2 – usunąć,

 22. § 46 ust. 1 pkt. 1 – uzupełnić o wskazanie ilości promili,

 23. § 46 ust. 1 pkt. 1; 2; 3 występują w załączniku 4 ust. 4,

 24. § 49 dodać pkt.5 – Inne przyczyny uznane przez pracodawcę,

 25. § 50 ust. 1 – brak zgody, przenieść do ZUZP z postanowieniem – roczny plan urlopów oraz w porozumieniu ze związkami zawodowymi,

 26. § 50 ust. 2 – brak zgody zdanie pierwsze,

 27. § 50 ust. 3 – wykreślić – kalendarzem pracy,

 28. § 50 ust. 5 – wykreślić ostatnie zdanie i wprowadzić zapis – Odstąpienie od trzydniowego terminu zależne jest od zgody właściwego przełożonego,

 29. § 59 ust.1 – uzupełnić o dodatkowy zapis – a w przypadku braku zgody pracownika w kasie przedsiębiorstwa,

 30. § 59 ust. 2 – uzupełnić o dodatkowy zapis – tzn. ma być postawione do jego dyspozycji na rachunku osobistym od godz. 000 tego dnia,

 31. § 59 uzupełnić o ust.4 dot. odcinków listy płac,

 32. § 60 zasady wynagradzania reguluje ZUZP,

 33. § 61 ust. 1 – niepotrzebne skomplikowanie zapisu,

 34. § 63 ust. 4 – słowo nienagannej pracy zastąpić – po roku pracy bez kar regulaminowych,

 35. § 64 ust. 2 – wątpliwość prawna,

 36. . § 65 – uzupełnić o słowa – powzięcia wiadomości,

 37. Rozdział XIII – majątkową zamienić na materialną

 38. § 67 ust. 1 j.w.

 39. § 67 ust. 1 pkt.1 – usunąć lub zmienić na zapis – pracodawca jest zobowiązany wykazać bezpośredniość winy i odpowiedzialność pracownika za powstałą szkodę,

 40. § 67 ust. 1 pkt. 5 – przenieść np. do podrozdziału Porządek na stanowisku pracy,

 41. § 67 ust. 3 – zmienić zapis zamiast zgodnie z przepisami kp. wprowadzić – wywołaną zachowaniem zawinionym,

 42. § 69 ust. 3 – brak zgody – zbyt ograniczony dostęp

 43. Załącznik nr. 1- ust. 4; 5; 6; 7 zweryfikować zapisy, ponadto ust. 6 i 7 niezgodne z kp.

 44. Załącznik nr. 2 – dokonać uzupełnienia o przerwach dla pracujących przy monitorach. Ponadto nasuwa się refleksja o przesadnym a niewspółmiernym do zagrożeń występujących na innych stanowiskach nadaniu znaczenia temu problemowi poprzez umieszczenie jako załącznik do Regulaminu.

 45. Załącznik nr. 4 – usunąć preambułę,

 46. Załącznik nr. 4 I ust. 3 – brak zgody,

II ust. 1 – zmiana na – W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, względnie spożywał alkohol w czasie pracy lub na terenie zakładu, przełożony pracownika powinien udokumentować ten stan rzeczy odpowiednim protokołem i badaniem, np. z użyciem probierza trzeźwości, bądź na wniosek przełożonego lub żądanie pracownika badaniem przeprowadzonym przez odpowiedni organ (policja, straż miejska). Odmowę pracownika poddania się kontroli stanu trzeźwości uwidaczniamy w protokole.

II ust. 4 – usunąć,

III ust. 1 – usunąć część zdania pierwszego od-wyeliminowania, do oraz.

W celu dalszego procedowania co do uzgadniania treści Regulaminu Pracy informujemy, że wspólna reprezentacja zakładowych organizacji związkowych oczekuje wskazania terminu odbycia pierwszego spotkania.