Grupy społeczno-zawodowe a dobro wspólne przedsiębiorstwa

545

Obok potrzeb otoczenia działania przedsiębiorstwa, także w nim samym rozgrywają się zdarzenia i procesy będące odzwierciedleniem gry interesów zachodzących pomiędzy głównymi aktorami jego funkcjonowania. To od ludzkiej kompetencji, doświadczenia, przezorności oraz odwagi w podejmowaniu trudnych i roztropnych decyzji zależy przyszłe powodzenie przedsiębiorstwa. Ludzie ci kształtują oni swoisty klimat, który jest często niepowtarzalny w żadnej innej firmie.

Najbardziej zainteresowanymi w rozwój przedsiębiorstwa są jego udziałowcy, będący właścicielami przedsiębiorstwa. Delegują oni odpowiednie osoby do rady nadzorczej i do zarządu spółką w celu realizacji ich interesów i dobra przedsiębiorstwa. Zarząd wypełniając swoje funkcje i zadania powierza poszczególne odcinki spółki kierownictwu różnego szczebla. Ono zaś bezpośrednio kieruje praca podległych sobie pracowników.

Wszyscy razem przyczyniają się do tworzenia dobra wspólnego przedsiębiorstwa.

Pojawiające się napięcia i trudności w realizacji zadań przez poszczególne grupy zawodowe w strukturze firmy stanowią o istniejących interesach – zbieżnych lub przeciwnych sobie. Nie oznacza to, że owo współzawodnictwo w zaspokajaniu własnych interesów musi być czymś złym. Jeżeli odbywa się ono z poszanowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad i norm moralnych, to świadczy to o zaistnieniu prawdziwej wspólnoty pracowniczej między dającymi pracę i przyjmującymi pracę – przełożonymi i podwładnymi.

Klimat solidarności i pomocniczości działania w ramach przedsiębiorstwa stanowi wtedy znakomite tło dla uczciwej gry interesów pomiędzy poszczególnym grupami społeczno-zawodowymi w firmie.