Eknomiczno-finansowe warunki trwania i rozwoju przedsiębiorstwa

1756

Każde przedsiębiorstwo, aby istnieć i utrzymać się na rynku swojego działania, musi spełniać określone wymogi m.in. pod względem ekonomicznym, finansowym i społeczno-prawnym.

Istnieje szereg wskaźników obrazujących stan i kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Istnieją określone zasady, których przestrzeganie ułatwia mu funkcjonowanie w burzliwych warunkach otoczenia. Istnieją wreszcie normy społeczno-prawne i normy moralne chroniące przed pokusą nadużywania uprawnień i skłaniające do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków.

Koncentrując się w tej chwili na warunkach ekonomiczno-finansowych należy wskazać, że odzwierciedleniem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest jego „wartość rynkowa”.

Wartość ta, dająca właścicielom pewność dochodów, daję także rękojmię dobrze zainwestowanych kapitałów i pewność perspektywy rozwoju firmy na przyszłość. Wartość ta obejmuje przede wszystkim zysk, jako wskaźnik dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na ów zysk składa się szereg działań natury finansowej oraz organizacyjnej firmy, dobrze wykorzystany majątek firmy, istniejący potencjał ludzki, trafny wybór celów działalności firmy oraz sposobów i metod osiągania tych celów w firmie.

Ekonomia działania przedsiębiorstwa polega na takim zagospodarowaniu jego zasobów (materialnych i osobowych), aby osiągnięte wyniki przewyższały wniesiony w jego działalność wkład (rzeczowy i ludzki). Odzwierciedleniem tych wszystkich działań i procesów zarządczych jest przepływ środków finansowych określających efektywność podjętych działań.

Nie należy zapominać, że w ostateczności „czynnik ludzki” stanowi decydujący element w trwaniu i rozwoju przedsiębiorstwa. Zdolności, umiejętności, zaangażowanie i odpowiedzialność osobista każdego pracownika – to podstawowy gwarant sukcesu rynkowego firmy w dzisiejszych czasach. Jest to także istotny element wzrostu jej „wartości rynkowej”.