Dług publiczny i deficyt budżetowy

1922

Dług (deficyt) publiczny – jest to zadłużenie długookresowe przedstawiające finansowe zobowiązanie władz publicznych (państwowych i samorządowych), na które składają się:

  • Zaciągnięte bezpośrednio kredyty i pożyczki.
  • Wyemitowane papiery wartościowe.
  • Nieregulowane zobowiązania jednostek sektora publicznego.

Dług (deficyt) budżetowy – jest to zadłużenie krótkookresowe występujące, gdy wydatki w budżecie danej instytucji (np. państwa) są wyższe niż jej dochody. W państwie deficyt budżetowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami państwa a jego dochodami netto w ciągu roku budżetowego.

13

Zadłużenie Skarbu Państwa według kryterium miejsca emisji (mld zł)

Według oficjalnych danych dług publiczny w Polsce wynosi obecnie 57% PKB (produktu krajowego brutto), to jest około 900 mld zł. Według nieoficjalnych danych (Fundacji Obywatelskiego Rozwoju) dług publiczny w naszym kraju wynosi ok. 3000 mld zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje ok. 80 tyś. zł.

Planowany deficyt (dług) budżetu państwa na 2013 rok miał wynieść ok. 36 mld zł. Na koniec maja 2013 roku rzeczywisty deficyt budżetu państwa wyniósł 30 mld 943 mln zł, czyli 87% deficytu zaplanowanego na cały 2013 rok (dane resortu finansów).