Odpowiedzialność za dobro przedsiębiorstwa

582

Odpowiedzialność jest wynikiem posiadania przez człowieka rozumu, wolnej woli oraz zdolności rozeznania dobra i zła. Nikt z nas ludzi nie jest zwolniony z odpowiedzialności za dokonywane wybory, ponieważ jako dorośli jesteśmy świadomi swych czynów oraz nieskrępowani w realizacji zamierzonych celów i zadań.

Przedsiębiorstwo stanowi jednostkę „prawno-organizacyjną”, „ekonomiczno-finansową” i „techniczną”, w której i dzięki której tworzony jest dochód narodowy rozdzielany następnie między pracowników i resztę społeczeństwa. Przedsiębiorstwo oprócz powyższych stron stanowi także „wspólnotę pracowniczą”. W jej ramach oprócz ‘potrzeb materialnych’ realizowane są i zaspokajane ‘potrzeby niematerialne’ pracownika (przynależności, samorealizacji czy akceptacji w społeczności pracowników).

Dobro przedsiębiorstwa – to „dobro wspólne” jego istnienia i rozwoju obejmujące zatrudnionych pracowników realizujących założone cele i zadania leżące u podłoża jego powstania. Dobro to posiada ‘wymiar instrumentalny’ (materialny) i ‘wymiar immanentny’ (niematerialny). Zaangażowany majątek w procesy wytwórcze przedsiębiorstwa – to jego dobro instrumentalne. Aktywne, twórcze i odpowiedzialne postawy pracownicze – to jego dobro immanentne. Oba te wymiary stanowią dzisiaj o sukcesie przedsiębiorstwa na rynku jego działania.