Codziennie powtarzamy ten sam rytm życia: dom – praca – odpoczynek. Już nawet nie zastanawiamy się, z czym związane jest słowo PRACA.

Mniej więcej potrafimy określić, czym jest praca człowieka oraz jakie stanowi dla niego znaczenie w życiu indywidualnym, rodzinnym i społecznym. Rzadziej jednak zastanawiamy się nad specyfiką miejsca, w którym odbywa się nasza praca. Miejsce to określane jest mianem zakładu pracy lub przedsiębiorstwa.

Zakład pracy jest jednostką techniczno-produkcyjną. Przedsiębiorstwo obejmuje obok zagadnień techniczno-produkcyjnych także zagadnienia ekonomiczno-finansowe.

Przedsiębiorstwo jest zatem jednostką organizacyjną nadrzędną w stosunku do zakładu pracy. Stanowi ono system, który dzięki swojej spójności, integracji działania i celowości funkcjonowania zawiera w sobie cztery podstawowe płaszczyzny: społeczną, ekonomiczną, techniczno-organizacyjną i prawną. Każda z tych płaszczyzn stanowi swoisty podsystem, który wraz z pozostałymi podsystemami przedsiębiorstwa przyczynia się do skutecznej i efektywnej realizacji nałożonych na nie celów.

Jednak pośród nich na szczególną uwagę zasługuje podsystem społeczny przedsiębiorstwa, w którym skupia się „kapitał ludzki” – stanowiący najcenniejszy element majątku przedsiębiorstwa. Obejmuje on wiedzę, umiejętności, zaangażowanie i odpowiedzialność ludzi będących pracownikami przedsiębiorstwa. To oni poprzez swoją pracę powodują wzrost bogactwa samego przedsiębiorstwa a przez niego bogactwa całego narodu.

Praca bowiem robotników stanowi jedyne źródło bogactwa narodów.”