Przedsiębiorstwo będąc miejscem zatrudnienia pracownika zawiera w sobie szereg elementów i powiązań między nimi, na które pracownik ma bezpośredni wpływ. Należy tutaj wymienić takie płaszczyzny, jak:

 • Relacje pracownicze
 • Zaangażowanie w wykonywana pracę
 • Wydajność pracy
 • Odpowiedzialność za dobro przedsiębiorstwa
 • Satysfakcja finansowa pracownika

Relacje pracownicze stanowią cały zespół kontaktów międzyludzkich powstających w miejscu pracy. Wzajemna życzliwość, pomoc w trudnych sytuacjach, zwykły uśmiech i zrozumienie dla drugiej osoby (koleżanki lub kolegi) stanowią podstawę zdrowych odniesień między pracownikami.

Zaangażowanie w wykonywaną pracę to wszelkie przejawy inicjatywy pracownika nie tylko w polepszenie efektów swojej pracy, lecz także w stworzenie miłej atmosfery w miejscu pracy. Od tego w dużej mierze zależy, czy do pracy idziemy z chęcią, czy też z konieczności życiowej zarabiania na chleb.

Wydajność pracy stanowi zestaw czynników, które przyczyniają się do podniesienia ekonomicznej wartości naszej pracy, a tym samym wartości całego wypracowanego przez przedsiębiorstwo dobra, w tym zysku z działalności.

Odpowiedzialność za dobro przedsiębiorstwa, to stała troska o istnienie i rozwój naszego miejsca zatrudnienia. Odpowiedzialność ta przejawia się w dbałości o sprzęt techniczny którym posługujemy się na co dzień, we wkładzie w zdrowy klimat pracy oraz w dążeniu do oszczędnego i efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Satysfakcja finansowa pracownika jest wymiernym efektem wszystkich poprzednich elementów uczestnictwa pracowniczego, w ramach procesu wytwórczego przedsiębiorstwa. To na niej koncentruje się zasadniczy trzon wydatkowanej pracy intelektualnej i fizycznej. Satysfakcja ta stanowi zarazem istotny wyróżnik dowartościowania pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo w swoim funkcjonowaniu realizuje cele leżące u podstaw jego założenia. Owe cele generalnie rozkładają się na trzy kierunki działań:

 • Zaspokojenie potrzeb otoczenia działania przedsiębiorstwa
 • Realizacja interesów panujących wewnątrz działania przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczno-finansowe warunki trwania i rozwoju przedsiębiorstwa

Znane jest powiedzenie „klient nasz pan”. To od odbiorców dóbr i usług wytwarzanych w przedsiębiorstwie zależy jego istnienie i dalszy rozwój. Przedsiębiorstwo stanowi bowiem miejsce wytwarzania społecznie użytecznych dóbr i usług. Popyt na te dobra i usługi przysparza dochód, a tym samym zysk przedsiębiorstwu.

Zysk stanowi motor przedsiębiorczości dla wnoszącego wkład kapitałowy i intelektualny przedsiębiorcy. To on dąży do takiego dostarczenia i zestrojenia czynników produkcji, które w efekcie przyczynią się do pomnożenia zainwestowanego przezeń kapitału.

Pracodawcą i właścicielem środków produkcji potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa jest przedsiębiorca, który zabezpiecza pracę dla pracowników najemnych. Menadżerowie i kierownicy działający w imieniu pracodawcy (kadra kierownicza) dążą do realizacji celów i zadań określonych przez pracodawcę na drodze:

 • Kierowania pracownikami w ramach realizacji procesu produkcji lub świadczenia usług
 • Wykonywania czynności ekonomiczno-finansowych dla efektywnego i wydajnego przebiegu procesu produkcyjno-usługowego
 • Organizowania i technicznego zabezpieczania procesów wytwórczych
 • Realizacji zgodnego z przepisami funkcjonowania przedsiębiorstwa i przebiegu procesów wytwórczych

Zasadniczym sprawdzianem sukcesu działania przedsiębiorstwa na rynku jest wytworzenie solidnej bazy ekonomicznej w oparciu o wszystkie etapy sprawnego zarządzania mającej swoje odzwierciedlenie w rachunku wyników.